Club informatie

PC-EMMEN ONLINE de COMPUTERCLUB VOOR 50+.

 

De vereniging is gevestigd in Emmen en houdt zich bezig met informatie, adviezen en instructies voor 50+-leden die meer willen doen met de pc,

de laptop, de tablet en de smartphone.

 

DOELSTELLING van PC-EMMENONLINE.
De vereniging heeft tot doel:
Het bevorderen van de theoretische en praktische kennis van de computer/laptop enz. en het werken daarmee. Onder ons motto “Voor en Door elkaar”.

 

  1. Het uitwisselen van de kennis, inzicht en vaardigheden betreffendepc, laptop, tablet en smartphone en de programma’s van die apparaten.
  2. Het leren werken met randapparatuur zoals camera’s – USB-sticks – externe harddrive enz.
  3. Het geven van inzicht in veelgebruikte software en het oplossen van problemen hiermee.
  4. Het bijbrengen van kennis omtrent Internet, E-mail en Sociale media.
  5. Het bijblijven met de nieuwste ontwikkelingenop het gebied van de pc, laptop, tablet en smartphone.
  6. Leren zo veilig mogelijk met deze apparatuur te werken zowel voor jezelf als ook ten opzichte van anderen.


                                               INFORMATIE PC-EMMENONLINE

Onderlinge hulp
Zijn er vragen over software of over de laptop, tablet of smartphone dan kunt u die op de clubmiddagen stellen endan zijn er altijd wel leden die u kunnen helpen.

Helpdesk: De club beschikt over een ‘helpdesk”, waar de leden ook voor deze vragen terecht kunnen. Dit kan op de clubmiddag na de pauze, maar ook via e-mail of via hulp op afstand. Ook wordt er tegen een bepaalde vergoeding thuishulp geboden.

De Programmacommissieverzorgt het programma voor de invulling van de clubmiddagen voorde pauze. Daarbij wordt rekening gehouden met de onderwerpen waarvoor leden interesse hebben. Vervolgens wordt iemand van de leden gevraagd hierover een presentatie te geven.

Voorbeelden van programma- en computer-onderwerpen zijn:
–  De verschillende versies van het besturingsprogramma Windows.
– De Microsoft Office-programma’s: Word – Excel – Power Point e.a.
– Internet en  E-mail: bijlagen toevoegen.
– Het installeren en het downloaden van software.
– Gebruik Verkenner – Mappen maken.

–  Systeembeheer: herstelpunt en/of een back up maken enz.
– Digitale fotografie: het bewerken van foto’s, deze overzetten enz.
–  Sociale Media op laptop, Tablet en Smartphone.
–  Ook het online werken en opslaan (Google One – OneDrive –Dropbox enz.) heeft onze aandacht.

De ”Website” www.pc-emmenonline.nl
Op deze website leest u alles wat u van de club wilt weten en ook kunt u er zien wat er zoal op de clubmiddagen wordt behandeld.

 

Bijeenkomsten
Onze wekelijkseclubmiddagwordt gehouden op dinsdag van 14.30 uur tot 16.45 uur in het Drenthe College, Ubbekingecamp 1, 7824 EH te Emmen(m.u.v. de schoolvakanties en de zomerstop.)

Computers
De club heeft daar de beschikking over 65 schoolcomputers. Ook eigen laptops kunnen worden gebruikt.

Het Lidmaatschap
De contributieis per 29 januari 2019 vastgesteld op € 55.- per jaar en als een lid zich in ofna de zomerstop aanmeldt, is € 27,50 (50% van de jaarcontributie) verschuldigd. Degene die in of na oktober lid wordt,betaalt resp. 3x, 2x of 1x € 6,00.
Opzeggingvan het lidmaatschap moet minstens één maandvoor het einde van het kalenderjaar schriftelijk – mag ook per e-mail – worden ingediend bij de secretaris. Gebeurt dit later dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daar opvolgende kalenderjaar. Zie het Huishoudelijk Reglement.
Leden krijgen gedurende de hele periode, waarvoor zij betaald hebben, de verslagen van de presentaties en van de clubmiddagen per mail toegestuurd. Bij tussentijdse opzegging is er geen restitutie van de contributie.

Afspraken met het Drenthe College
In de leslokalen mag niet worden gegeten en/of gedronken. Tijdens deze bijeenkomsten kan gebruikt worden gemaakt van de faciliteiten die door de schoolkantine worden aangeboden.
Aankoop van consumpties geschiedt met de door de school verstrekte consumptiekaart ad € 5,- die is goed voor 11 consumpties.

Nieuwe leden
Van de leden wordt een zekere basiskennisvan de computer verwacht. Dit om teleurstellingen op de club te voorkomen. Ook moet men beschikken over een e-mailadres i.v.m. de toezending van de verslagen enz.

Het bestuurvoor 2019 is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                  Janny Witter               tel:                  0591-632425

E-mail:voorzitter_pcemmenonline@outlook.com

Secretaris/penningmeester:

Grada van Dijk            tel:                  0591-634585 of 0618480240

E-mail:secretariaat_pcemmenonline@outlook.com

 

Helpdesk:                    Michel de Bruin          tel.                  0591-346470 of 0630546726

E-mail:help_pcemmenonline@outlook.com

 

Webmaster:               Stijn Velema               tel.                  0591-634503

E-mail  webmaster_pcemmenonline@outlook.com

 

Bestuurslid 1:            Jan Willems                tel.                  0591-631472

E-mail:janwillems01@gmail.com

 

Bestuurslid 2:            Freddie Moestel.       tel.                  0591-675415

E-mail:freddie.tineke@gmail.com

 

Wij nodigen u van harte uit om eens een middag vrijblijvend bij ons te komen kijken.